top

Medzinárodné vzťahy

denné štúdium

bakalárske štúdium

Skalica

Profil absolventa

Bakalársky študijný program Medzinárodné vzťahy je konštruovaný tak aby poskytol študentom v integrovanej forme vedomosti z rôznych oblastí spoločenskovedných disciplín dotýkajúcich sa medzinárodných vzťahov. Absolvent bakalárskeho štúdia by mal získať široký intelektuálny rozhľad a základné teoretické vedomosti z oblasti spoločenskovedných disciplín z oblasti medzinárodných vzťahov, ktoré mu umožnia pochopiť základné súvislosti budovania medzinárodných vzťahov a formách a spôsoboch účasti jednotlivých národných štátov v medzinárodných vzťahoch. Absolvent získa základnú orientáciu v oblasti teórie medzinárodných vzťahov, politológie, histórie, politickej geografie, základov ekonomiky, základov slovenského vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a diplomacie a európskeho práva. Veľký dôraz sa počas štúdia kladie na zvládnutie dvoch svetových jazykov.

Po zvládnutí uvedeného súhrnu vedomostí bude absolvent študijného programu Medzinárodné vzťahy schopný zorientovať sa v zložitom systéme medzinárodných vzťahov, a aplikovať nadobudnuté poznatky v oblasti medzinárodno-politických, medzinárodno-právnych a medzinárodno-obchodných vzťahoch.

Bakalársky študijný program Medzinárodné vzťahy je koncipovaný tak aby pripravil absolventov pre potreby kvalifikovaného výkonu práce v inštitúciách zahranično-politického zamerania, vo vnútroštátnych a zahraničných orgánoch Slovenskej republiky pre medzinárodné styky, v zahranično-obchodných inštitúciách a tiež pre potreby štátnej správy a samosprávy predovšetkým v pohraničných regiónoch. Absolvent bude využiteľný i pre prácu v orgánoch medzinárodných organizácií a integračných zoskupení ako je Európska únia, Organizácia spojených národov, Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO), Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a podobne.

Absolventi bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy ako 1. stupňa vysokoškolského štúdia budú spôsobilí v praxi vykonávať funkcie najmä v týchto oblastiach:

asistentské funkcie v štátnych orgánoch Slovenskej republiky pre zahraničné styky ako je Ministerstvo zahraničných vecí, Prezidentská kancelária, diplomatické a konzulárne úrady Slovenskej republiky v zahraničí., asistentské funkcie zástupcov Slovenskej republiky v rámci orgánov Európske únie ako je Európsky parlament, Európska komisia a pod. , asistentské funkcie zástupcov Slovenskej republiky v rámci medzinárodných organizácií ako je OSN, NATO, OBSE,OECD a pod., iné funkcie v rámci štátnej správy a samosprávy so zameraním na zahraničie funkcie v oblasti zahranično-politickej publicistiky funkcie v oblasti tretieho sektora t.j. mimovládnych organizácií s aktivitami týkajúcimi sa zahraničia

Bakalársky študijný program Medzinárodné vzťahy je koncipovaný tak, aby jeho absolventi mohli pokračovať v štúdiu na akejkoľvek vysokej škole s magisterských študijným programom spoločenskovedného zamerania v Slovenskej republike i v zahraničí. V Slovenskej republike ponúkajú príbuzné magisterské študijné programy Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici sa bude v blízkej budúcnosti uchádzať o akreditáciu magisterského študijného programu Medzinárodné politické vzťahy.

Po získaní skúseností a vyštudovaní magisterského študijného programu sa absolventi môžu uchádzať i o vyššie samostatné funkcie a posty v hore uvedených inštitúciách. Absolventovi bakalárskeho študijného programu sa tak otvára perspektíva zaujímavej a kreatívnej práce v rôznych oblastiach medzinárodných vzťahov.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
3 roky (6 semestrov)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Spôsoby ukončenia štúdia
bakalárska práca, štátna skúška
Vyučovací jazyk
slovenský
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Bc.
Prijímacia skúška

Prijímacie konanie realizované bez prijímacích pohovorov.

Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
50 €
Cena (neplatca DPH)
1 400 €
Poznámka k cene
Cena za jeden akademický rok.

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.sevs.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Mgr. Jozef Vlčej, Mgr. Janka Gondeková
tel: +421 34 69 652 27, +421 34 696
fax: +421 34 664 70 63
e-mail: info@sevs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Kráľovská 386/11, 909 01, Skalica, Slovensko Skalica

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Certifikát ISO
Sídlo Kráľovská 386/11, 909 01, Skalica, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 00421/34/6647061-3
Fax: 00421/34/6647063
E-mail: info@sevs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici je mladá moderná škola s veľkou perspektívou, ktorú navštevuje 1200 študentov zo Slovenska aj zahraničia. Je to súkromná vysoká škola, ktorá v tomto roku oslávi 5 rokov svojej činnosti. Od svojho vzniku urobila obrovský kus práce a v tomto roku smeruje k zaradeniu medzi slovenské univerzity.

Veríme, že Vás k nám priviedol záujem o štúdium na našej škole. Ste tu správne. Dovoľte teda, aby sme Vám predstavili školu, ktorá Vám dá budúcnosť, vzdelanie a svoje srdce. Školu, kde nájdete atraktívne študijné programy, s ktorými neskončíte na žiadnom Úrade práce. Školu, ktorá dáva dôraz na kvalitu vedomostí, tak aby ste sa uplatnili nielen doma, ale aj v celej EÚ. Školu so srdcom, kde nájdete osobný, ľudský a individuálny prístup ku každému študentovi.

Skôr, ako Vás pozveme na návštevu za brány našej školy, prevedieme Vás krátko mestečkom Skalica. Lebo Stredoeurópska vysoká škola je s týmto nádherným mestečkom na Záhorí úzko spätá.

Je to mesto vzácnej histórie a vzdelanosti. Tradícií, ktoré naši predkovia zanechali a my ich chceme rozvíjať. Lebo sme si vedomí, že tak ako naši predkovia, aj my sme povinní zanechať našim potomkom hodnoty vzdelania, kultúry, humanizmu a demokracie.

To všetko na Vás dýchne, ked budete prechádzať historickým centrom. Po stredovekom, krásne upravenom centre mesta, okolo kostolov a kláštora, kde rozvíjali vzdelanie františkáni už v 15 storočí a jezuiti v 17 storočí. Okolo múrov a opevnení, ktoré v Skalici stoja už od roku 1435. Ak sa stanete našim študentom, spoznáte túto históriu bližšie. V nádherných priestoroch kostola Františka Xaverského zažijete svoju promóciu, otváranie akademického roka.

Už pri vstupe do mesta zistíte, že Skalica je aj moderným dobre vybaveným mestom. Po pravej strane zazriete nielen nákupné centrum, ale aj krásny golfový areál, kde, ako viete z reklamy, nájdete často aj Milana Knažka.

Kúsok ďalej, po ľavej strane medzi reštauráciami a penziónmi, možno postrehnete názov: Študentský pub. Zapamätajte si to, sem sa ešte vrátime.

Keď si teda obzriete trošku mesto, prejdete takmer celú pešiu zónu, bez problémov sa dostanete k modernej budove Stredoeurópskej vysokej školy. Vitajte a vstúpte. V škole hneď nájdete informačnú službu, ochotnú a milú. Po ruke sú všetci, ktorých potrebujete – študijné oddelenie so všetkými informáciami, keď treba aj riaditeľku a rektora.

Učebne, ktoré sú moderné, dobre vybavené a rýchlo nájdete aj obľúbený študentský klub. Srdcom školy je akademická knižnica, ktorá je plne vybavená hardwarom a softwarom pre knižničný a časopisecký fond. Vďaka Akademickému informačnému systému je zabezpečený on-line prístup k informáciám o predmetoch, skúškach, či priebehu štúdia.

Prvoradé sú však študijné programy. Ponúkame bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v atraktívnych odboroch životné prostredie a medzinárodné vzťahy.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Medzinárodné vzťahy", ktorá sa zobrazí na linke:
http://studia.education.sk/d-14708/medzinarodne-vztahy-studium-skalica

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Medzinárodné vzťahy "http://studia.education.sk/d-14708/medzinarodne-vztahy-studium-skalica". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku: