super

Psychológia - Školská a pracovná psychológia - magisterský stupeň - denná forma štúdia

denné štúdium

magisterské štúdium

Bratislava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Absolvent bude pripravený kvalitne pracovať s klientom, skupinou klientov, komunitou aj spoločnosťou. Bude disponovať EFPA navrhovanými primárnymi kompetenciami: komunikácia, formulácia a špecifikácia cieľov, diagnostika, intervencia, evaluácia a rozvoj. Ako expert bude využívať tieto kompetencie v sfére školského a pracovno-organizačného poradenstva pri poskytovaní služieb v oblasti učenia a vzdelávania jednotlivcov a skupín, výchovy alebo modifikácie prejavov správania, v osobnostnom a profesijnom vývine a kariérnom raste, v rozvíjaní sociálnych vzťahov, sociálnej dynamiky, sociálnej atmosféry a pri optimalizácii procesov organizácie. Bude kvalifikovaný na poskytovanie a realizáciu expertných analýz a psychodiagnostických služieb.

Uplatnenie absolventov

Absolvent s orientáciou na školskú psychológiu bude riadiť priebeh edukačného procesu na celej biodromálnej dráhe človeka v školách (materských, základných, stredných a vysokých), v školských zariadeniach (PPP, detských integračných centrách, liečebno-výchovných zariadeniach, nápravno-výchovných a diagnostických zariadeniach, detských domovoch a i.) a v mimoškolských zariadeniach (vo firmách, inštitúciách, organizáciách) štátneho, neštátneho a súkromného sektora v rezortoch školstva, ale aj v iných rezortoch (zdravotníctva, kultúry, výroby a i.) a v rámci neho optimálny rozvoj osobnosti klientov a psychického zdravia účastníkov edukačného procesu. Oblasti uplatnenia absolventa s orientáciou na školskú psychológiu: • v procese edukácie v štátnych, cirkevných a súkromných materských, základných, stredných a vysokých školách a školských zariadeniach rôzneho odborného zamerania (pedagogicko- psychologické poradne, detské integračné centrá, detské domovy, nápravnovýchovné zariadenia, liečebno-výchovné sanatóriá a i.), • v procese edukácie v mimoškolských štátnych, cirkevných a súkromných zariadeniach, vrátane firiem, inštitúcií a organizácií verejnej a štátnej správy, kde pracuje s jednotlivcami, skupinou ľudí a komunitou, • v oblasti edukačného výskumu, • v prednáškovej oblasti psychológie edukácie na vysokých školách a vzdelávacích zariadeniach, • v masmédiách v oblasti edukácie.

Absolvent s orientáciou na pracovnú oblasť sa ako psychológ uplatní v rôznych sférach a oblastiach, ako napríklad v organizácii, podniku, personálnych, poradenských, marketingových a výskumných agentúrach. Je spôsobilý na vykonávanie personálnej práce (výber, poradenstvo, rozvoj ap.). Uplatnenie nájde aj v neziskových organizáciách a oddeleniach firiem, ktorých náplňou práce je analýza a projektovanie internej komunikácie a komunikácie s verejnosťou. Môže sa uplatniť ako poradca v medzinárodných pracovných kolektívoch. V nadnárodných štruktúrach môže pôsobiť ako poradca v oblasti vzťahov, integračných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia, alebo pri výbere a zostavovaní tímu medzinárodného zloženia. Oblasti uplatnenia absolventa s orientáciou na pracovnú psychológiu: • kariérne poradenstvo a rozvoj, • personálny výber a riadenie, • aktivity v organizácii na rôznych úrovniach (zmena, kultúra, atmosféra, spokojnosť, motivácia), • marketingový prieskum, • výskum a ďalšie vzdelávanie, • v manažmente, • budovanie a rozvoj tímov.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky, 4 semestre
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Ubytovanie, strava a voľný čas študentov
Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Magister "Mgr."
Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
20 €
Cena (neplatca DPH)
2 400 €

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.paneurouni.com

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Mgr. Eva Osadská
tel: + 421 2 635 331 48
e-mail: studijne.fps@paneurouni.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Tematínska 10, Bratislava, 851 05, Bratislava, Slovensko Bratislava V

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta psychológie PEVŠ

Sídlo Tematínska 10, 851 01, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +421 2 635 331 48
E-mail: studijne.fps@paneurouni.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Súkromna vysoká škola

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Paneurópska vysoká škola Bratislava 02/ 48 20 88 21 katarina.hodorova@uninova.sk
Centrum transferu poznatkov, PEVŠ Bratislava 02/ 6820 3627, 02/6820 3626 maria.lukacova@uninova.sk
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ Bratislava +421 2 68 203 608 dekanat.fep@paneurouni.com
Fakulta informatiky PEVŠ Bratislava +421 2 68 203 605 studijne.fi@paneurouni.com
Fakulta masmédií PEVŠ Bratislava +421 2 68203613 studijne.fm@paneurouni.com
Fakulta práva PEVŠ Bratislava +421 2 48208836 jana.zahorcakova@paneurouni.com
Fakulta psychológie PEVŠ Bratislava +421 2 635 331 48 studijne.fps@paneurouni.com

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Psychológia - Školská a pracovná psychológia - magisterský stupeň - denná forma štúdia", ktorá sa zobrazí na linke:
http://studia.education.sk/d-63704/psychologia-skolska-a-pracovna-psychologia-magistersky-stupen-denna-forma-studia-studium-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Psychológia - Školská a pracovná psychológia - magisterský stupeň - denná forma štúdia "http://studia.education.sk/d-63704/psychologia-skolska-a-pracovna-psychologia-magistersky-stupen-denna-forma-studia-studium-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku: